«Зияткерлік мектептерге түсуге дайындық» дискісі/Диск «Подготовка к поступлению в интеллектуальные школы»

сжатый

Попробовать кнопкаКупить диск кнопка

5 плюс компаниясының еш жерде жоқ қайталанбайтын  мүлдем жаңа өнімі  — «Зияткерлік мектептерге түсуге дайындық»   интерактивті тренингі. Ол тапсырманы шешу және дұрыс жауабын іздеу кезіндегі реакцияны жылдамдатады, жалпы ой-өрісті кеңейтеді  және логикалық ойлау қабілеті мен функциональды сауаттылықты дамытады. НЗМ, ҚТЛ,Зерде және басқа да зияткерлік мектептерге түсушілерге арналған.

  Абсолютно новый продукт Компании 5 плюс не имеющий аналогов в своем роде — интерактивный тренинг «Подготовка к поступлению в интеллектуальные школы». Способствует ускорению реакции при решении задач и поиске правильного ответа, стимулирует развитие мыслительного аппарата, расширяет общий кругозор, развивает функциональную грамотность и логическое мышление. Предназначен для поступающих в НИШ, КТЛ, Зерде и другие интеллектуальные школы.

Тесттік тапсырмалар НЗМ,ҚТЛ, Зерде жане де басқа мектептердің ресми үлгісімен жасалынып шығарылған.

Тестовые задания разработаны по официальным образцам НИШ, КТЛ, школы Зерде и других.

Авторы тестовых заданий:

logo2

Математика; Қазақ тілі; Орыс тілі; Ағылшын тілі; Қазақстан тарихы.

Математика; Казахский язык; Русский язык; Английский язык; История Казахстана.

 

Новый рисунок (3)

Жумиров Бексултан Аманбекұлы. ҚТЛ-нің және С.Демірелі атындағы университеттің түлегі. Оқу ісінің үздігі. ҚТЛ мен НЗМ –де жұмыс жасаған. Облыс бойынша мұғалімдер арасындағы жарыстарда бірінші орындарды иемденген. Оның шәкірттері халықаралық және республикалық олимпиадаларда бірнеше рет жүлделі орындар алған. 

Сандық сипаттамалар,  Кеңістікте ойлау, көру арқылы есте сақтау, фигура бетінің жазбасы, блоктың айналуы, логикалық тесттер.

Жумиров Бексултан Аманбекович. Выпускник КТЛ и университета им.С.Демиреля. Отличник образования. Работал в НИШ и КТЛ. Занимал первые места в соревнованиях учителей по области. Ученики неоднократно занимали места в международных и республиканских олимпиадах.

Количественные характеристики; Развертка; Повороты фигур; Тест на запоминание; Логические тесты.

 

ЯзыкиҚазақ және орыс тіліндегі тестілер
Тесты на казахском и русском языках

ПредметыМектеп бағдарламасының негізгі 4 пәні бойынша тесттер
Тесты по 4-м основным предметам школьной программы

Зрительные образыСандық мінездемелерге, жазбаны жинақтауға, фигураларды айналдыруларға және есте сақтауға арналған тесттер
Тесты на количественные характеристики, развертку, поворот фигур и запоминание

ЯзыкиТестілеу нәтижелерінің тарихы
История результатов тестирования

ЯзыкиДұрыс жауаптарды көру мүмкіндігі
Просмотр правильных ответов

ЯзыкиТестілеуге жұмсалған уақытты есепке алу
Учет времени, затраченного на тестирование

11

12135

14

Бағдарлама жұмыс жасау үшін ғаламтор желісі қажет!
Для работы программы необходимо интернет соединение!

 

Әрбір сатып алышуға, жетекші Қазақстандық психологтармен құрастырылған,
психологиялық кәсіби бағдарлық тест СЫЙЛЫҚҚА беріледі!

Новый рисунок

Профориентационный психологический тест, разработанный ведущими казахстанскими психологами,
В ПОДАРОК каждому покупателю!

 

При оплате онлайн или через QIWI
Скачать «Подготовка к поступлению в интеллектуальные школы» или пройти по ссылке http://isc.5plus.kz

 

Аккаунтты тіркегеннен соң, бағдарлама деморежимде қол жетімді болады, яғни бір ғана нұсқа ашылады (үнемі сол нұсқа қайталанады). Деморежимде тапсырмалардың жаңа форматы көрсетілмеген. Тренингтің толық нұсқасын активациялау үшін кілт сатып алу қажет.

После регистрации аккаунта, программа доступна в деморежиме. Деморежим предоставляет доступ к одному варианту (постоянно один и тот же). Новые форматы заданий в деморежиме не предоставляются. Для активации полной версии тренинга необходимо приобрести ключ.

 

Попробовать кнопкаКупить диск кнопка