ҰБТ-ға дайындық / Подготовка к ЕНТ 2017-2018

Диск 2017-18 сжат

Попробовать кнопкаКупить диск кнопка

ҰБТ мен ТКТ-ға дайындалуға арналған интерактивті тренингтің толықтай жаңартылған «ҰБТ-ға дайындық 2017-2018» нұсқасы. Дұрыс жауапты іздеу кезінде және тапсырманы шешу кезіндегі реакцияның жылдамдауына әсер етеді, ойлау аппаратының дамуына жағдай жасайды, жалпы ой өрісті кеңейтеді. Тестің жаңа форматы енгізілген (8-дің 1,2,3 жауабы дұрыс), «Математикалық сауаттылық», «Оқу сауаттылығы», сондай-ақ ҚР БҒМ-ның спецификациясына  сәйкес бейіндік пәндер бар.

«Подготовка к ЕНТ 2017-2018» — Полностью обновленная версия интерактивного тренинга для подготовки к ЕНТ и КТА. Способствует ускорению реакции при решении задач и поиске правильного ответа, стимулирует развитие мыслительного аппарата, расширяет общий кругозор. В тест включены новые форматы тестов (1,2,3 из 8), новые предметы: «Математическая грамотность», «Грамотность чтения», а также профильные предметы в соответствии со спецификацией МОН РК.

photo_2017-09-15_13-48-51

ЯзыкиИнтерфейсі 2 тілде
Интерфейс на двух языках

testМектеп бағдарламасының 11 пәні бойынша 85000 астам тестілік тапсырмалар
Более 85000 тестовых заданий по 11 основным предметам школьной программы

ЯзыкиАналитикалық есептемелер
Аналитические отчеты

ЯзыкиТестілеуге жұмсалған уақытты есепке алу
Учет времени, затраченного на тестирование

Новый рисунок (5)Бейімделген тестілеу режимі
Режим адаптивного тестирования

Новый рисунок (5)Қолданушыға қиындық тудыратын тақырыптар туралы хабар беру жүйесі
Система уведомления о проблемных темах пользователя

Новый рисунок (5)Бірнеше құрылғыда пайдалануға болады
Можно использовать на нескольких устройствах

Новый рисунок (5)Тестің жаңа форматы енгізілген
Включены новые форматы тестов

 *Стоимость набора тестовых заданий зависит от количества предметов в нем. За один предмет с баланса списывается 1 монета.

Например,

  1. «Режим ЕНТ» содержит 5 предметов, соответственно за прохождение теста в данном режиме будет списано 5 монет.
  2. «Свободный режим» содержит 1 предмет по выбору, значит за прохождение теста по 1 предмету будет списана 1 монета.

ҚР БҒМ-нің ресми сайтында ұсынылған мәліметке сәйкес ҰБТ-ның жаңа форматы 2 блоктан құралады: 3 міндетті пәннен 20 тапсырма:

  • Математикалық сауаттылық
  • Оқу сауаттылығы (қорыта білу, салыстыра білу, т.б.)
  • Қазақстан тарихы
  • және 2 бейіндік пәннен 30 тапсырма

2

1

Согласно информации, представленной на официальном сайте МОН РК, новый формат ЕНТ будет состоять из 2-х блоков, включающий в себя 3 обязательных предмета по 20 заданий:

  • математическая грамотность
  • грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопоставлять, сравнивать и т. д.)
  • история Казахстана
  • и 2х профильных предметов по 30 заданий

ENT

Аккаунтты тіркегеннен соң кезек бойынша бірнеше құрылғыда пайдалануға болады. Бітпей қалған тестілеу кірген құрылғынызға қарамастан тарихта сақталынады.Бағдарлама қате жауаптарды анықтайды және нақ қандай тақырыптарды қайталау керек екендігін көрсетеді.

После регистрации аккаунта, можно проходить тестирование на нескольких устройствах поочередно. История незаконченных тестирований сохраняется в аккаунте независимо от того с какого устройства вы заходите. Программа выявляет ошибочные ответы и показывает какие именно темы необходимо повторить.

123Еркін тестілеуде (бір пән бойынша тестілеу) жүйе өз еркімен қандай тақырыптарда қате көп жіберілсе, сол тақырыпқа тапсырмаларды көбірек береді — бейімделген тестілеу (өңделуде).

В свободном тестировании (тестирование по одному предмету), система чаще выдает задания на темы по которым было совершено больше всего ошибок — адаптивное тестирование.

Profil

 

 

Бағдарлама жұмыс жасау үшін ғаламтор желісі қажет!
Для работы программы необходимо интернет соединение!

 

Әрбір сатып алышуға, жетекші Қазақстандық психологтармен құрастырылған,
психологиялық кәсіби бағдарлық тест СЫЙЛЫҚҚА беріледі!

Новый рисунок

Профориентационный психологический тест, разработанный ведущими казахстанскими психологами,
В ПОДАРОК каждому покупателю!

 

При оплате онлайн или через QIWI
Скачать «Подготовка к ЕНТ 2017-2018» или пройти по ссылке http://ent.5plus.kz

 

Аккаунтты тіркегеннен соң, бағдарлама деморежимде қол жетімді болады, яғни бір ғана нұсқа ашылады (үнемі сол нұсқа қайталанады). Деморежимде тапсырмалардың жаңа форматы көрсетілмеген. Тренингтің толық нұсқасын активациялау үшін кілт сатып алу қажет.

После регистрации аккаунта, программа доступна в деморежиме. Деморежим предоставляет доступ к одному варианту (постоянно один и тот же). Новые форматы заданий в деморежиме не предоставляются. Для активации полной версии тренинга необходимо приобрести ключ.

 

Попробовать кнопкаКупить диск кнопка