О нас

22

Компания өз жұмысын 2003 жылы «Центр 5+» атауымен және  Алматы қаласындағы бас офисімен бастады. Негізін қалаушы Қазақстан республикасындағы  білім бағалау және тестілеу жүйесінің дамуына үлкен үлесін қосқан Артыгалин Шинали  Шералыұлы. Оның көмегімен Ұлттық бірыңғай тестілеудің концепциясы, білімді тестілеудің технологиясы түсінігі енгізілді, түлектерді идентификациялау процестері бейімделінді және құралдар жасалынып шығарылды. Дәл осы себептен компанияның негізгі іс-әрекеті білім сапасын бақылаудағы бағдарламалық қамтамассыз етуге бағытталған.

Компания начала свою деятельность в 2003 году под названием «Центр 5 плюс»  и главным офисом в городе Алматы. Основателем является Артыгалин Шинали Шералиевич, внесший огромный вклад в развитие системы тестирования и оценки образования в Республике Казахстан. С его помощью была разработана концепция единого национального тестирования, введено понятие технологии тестирования образования, адаптированы процессы идентификации выпускников, разработан инструментарий. Именно поэтому, основная деятельность компании направлена на разработку программного обеспечения по контролю качества знаний.

Шинали Шералиұлының бастамасымен білім бағдарламалары мен материалдарының бірінші басылымы шығарылды.

Под руководством Шинали Шералиевича была выпущена первая серия образовательных программ и материалов.

2009 жылдың қазан айында «Центр 5 плюс» «Информационные технологии 5 плюс» компаниясы болып қайта құрылды және бас офисы Астана қаласына көшті.

В октябре 2009 года «Центр 5 плюс» реорганизована в компанию «Информационные технологии 5 плюс» с главным офисом в городе Астана.

5plus

Қазіргі таңда біздің команда Ш.Ш Артыгалин бастап берген істі жалғастырып келеді. Ұжымда тестілік тапсырмаларды құрастыру алгоритмі мен принциптерін меңгерген кәсіби тестологтар және кез келген өнімді алдыңғы қатарлы технологияларға икемдей отырып,  сандық білім контентіне бейімдей алатын тәжірибиелі білікті программисттер жұмыс жасайды. Осының нәтижесінде біздің өнімдер талапкерлер мен мектеп түлектері арасында кең танымалдылыққа ие. Қазақстанның алдыңғы қатардағы білім мекемелері біздің өнімдерімізді өздерінің оқушыларына ұсынады.

На сегодняшний день наша команда продолжает дело начатое Ш.Ш.Артыгалиным. В коллективе работают профессиональные тестологи, владеющие принципами и алгоритмами разработки тестовых заданий; опытные квалифицированные программисты, способные адаптировать любой продукт в цифровой образовательный контент с учетом передовых технологий, благодаря чему продукция имеет высокую популярность среди выпускников школ и абитуриентов.
Ведущие образовательные учреждения Казахстана рекомендуют продукты нашей компании своим учащимся для обучения.

 

Наши реквизиты:
ТОО «Информационные технологии 5 плюс»
010000, РК, г.Астана, пр.Б.Момышулы, 14, кв.469
БИН 0910 4000 5613
ИИК KZ028560000000508625
в Астанинском филиале
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX Кбе 17