Психотесттер/Психотесты

small-business-psychology1

КӘСІБИ БАҒЫТҚА АРНАЛҒАН ТЕСТ:

«Rich TELS» психологиялық қолдау орталығының 5 плюс компаниясымен бірлесе жасаған кәсіби бағдарлық психологиялық тесті.

Тестілеушінің келесі жеке бас мінездемесін анықтайды:

  • кәсіби бағыт (тестілеушінің жеке тұлғасына неғұрлым сәйкес кәсіби шеңберді анықтау);
  • коммуникативті және ұйымдастырушылық қабілеттерді анықтау (лидерлікке бейімділігі);
  • эмоционалды-жігерлік шеңберінің ерекшеліктерін анықтау. (жүйке-психикалық тұрақтылық);
  • «Қауіпті топқа» жататын тұлғаларды анықтау (жүйке-психикалық тұрақсыздық, суицидке бейімділік, есірткі қолдануға бейімді).

Жиынтыққа мемлекеттік қызметке немесе оқу орындарына кандидантты іріктеп алу кезінде кәсіби психологтармен жиі қолданылатын психологиялық тесттер кіреді.

Тест 4 бөлімнен тұрады. Сұрақтардың жалпы саны 103, уақыт бойынша шектеулік 45 минут. Жауаптар нұсқасы 2-ден 1-еуі, 10-нан 1-еуі.

156

ТЕСТ НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ

Профориентационный психологический тест разработанный Центром психологического сопровождения «Rich TELS» совместно с Компанией 5 плюс.

В тест включены вопросы, наиболее часто используемые профессиональными психологами в ситуации профессионального психологического отбора кандидатов на учебу или работу в гос.органы.

Выявляет следующие характеристики личности тестируемых:

  • профессиональную направленность (какие профессиональные сферы наиболее подходят для типа личности тестируемого);
  • коммуникативные и организаторские способности (склонность к лидерству);
  • особенности эмоционально-волевой сферы (нервно-психическую устойчивость);
  • выявление лиц, относящихся к «группе риска» (проявляющих нервно-психическую неустойчивость, суицидальные наклонности)

Состоит из 4-х разделов. Общее количество вопросов 103, ограничение по времени 45 минут. Варианты ответов 1 из 2, 1 из 10.

155

Новый-рисунокНовый-рисунок22222